Algemene verkoopsvoorwaarden


 1. Door het overmaken van een bestelling wordt de koper geacht onze verkoopsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden.
 2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
 3. De door ons afgevaardigde aanvaarde bestellingen, prijzen of voorwaarden, zijn slechts verbindend na schriftelijke bevestiging door onze firma.
 4. In geval van annulering van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belopen van 20% van de waarde van de bestelling.
 5. Geleverde goederen kunnen niet teruggenomen worden zonder voorafgaandelijk akkoord van onze firma. De terugnamekosten zijn ten laste van de koper, tenzij deze het gevolg zijn van een vergissing van onze diensten.
 6. Bij annulering van de bestelling door de koper nadat de uitvoering van de bestelling is aangevat, zal de koper de volledige prijs van de bestelling verschuldigd zijn.
 7. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
 8. Onze vrijwaringplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zicht niet verder uit dan deze van onze leveranciers.
 9. De goederen worden vervoerd op risico van de koper. De vervoerskosten komen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, voor rekening van de koper.
 10. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem medegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor op na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op risico van de koper.
 11. Wanneer wij ten gevolge van overmacht niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
 12. Klachten betreffende de geleverde goederen dienen ons binnen de 8 dagen na levering bij aangetekend schrijven te worden gemeld en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen” Klachten over de factuur dienen bij aangetekend schrijven gemeld te worden binnen de 14 dagen na de datum van verzending van de factuur.
 13. Alle facturen zijn betaalbaar te Lanaken, op de vervaldag op onze facturen vermeld.
 14. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling, verwijlrente verschuldigd a rato van 10 % per jaar. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belopen van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van€ 125) als schadebeding. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.
 15. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
 16. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faling, kennelijk onvermogen, aanvraag van gerechtelijk akkoord, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.
 17. Zolang de geleverde goederen niet worden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. Het risico gaat echter over op de koper van bij de contractsluiting.
 18. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out , e.d. niet in de mogelijkheid zijn de overeenkomt uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
 19. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Tongeren bevoegd.